ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


Au Pair in Australia article

 

คนไทยที่สนใจต้องการไปทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ณ ประเทศออสเตรเลีย 
สามารถขอวีซ่าภายใต้โครงการ Work and holiday วีซ่าได้ ดังนี้

 

ประเทศออสเตรเลีย ไม่มีวีซ่าออแพร์โดยตรงเหมือนประเทศเมกา หรืออีกหลายๆ ประเทศในยุโรป นักเรียนไทยที่เรียนภาษาหรือมหาลัยที่นั้น สามารถทำงานได้ระหว่างเรียนอย่างถูกกฏหมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับบุคคลที่่สนใจจะเป็นออแพร์โดยตรง คุณสามารถขอีซ่าตัวนี้ และเมื่อได้มาแล้วคุณสามารถเข้าประเทศไปทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก หรือ ออแพร์ หรือแนนนี่ได้เลยค่ะ

 

คุณสมบัติ
1. สัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ณ วันสมัคร
 
2. อายุระหว่าง 18-30 ปี ณ วันสมัคร
3. ไม่มีผู้ติดตาม
4. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว)
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ สามารถสื่อสารได้  

หลักฐานในการสมัคร
1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (รับรองสำเนาถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษ) โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

2. สำเนาหลักฐานการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา โดยจะต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (certified transcript)

3. ใบคำร้องขอวีซ่า ทำงานและท่องเที่ยว ดาวโหลดได้ที่ลิงค์นี้
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1208.pdf 

4. หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นภาษาอังกฤษ 

5. หนังสือรับรองจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพฯ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (ติดต่อที่สำนักงานโดยตรง โทร. 02-250-1950)

6. หลักฐานทางการเงิน (หนังสือรับรองจากธนาคาร) ว่ามีเงินประมาณ 5,500-6,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 160,000-200,000 บาท

7. หลักฐานความรู้ทางภาษาในระดับสื่อสารได้  โดยไม่ต่ำกว่า IELTS ระดับ 4.5 

8. ใบจองบัตรโดยสารเครื่องบิน พร้อม statement ของธนาคารรับรองว่ามีเงินเพียงพอที่จะซื้อบัตรโดยสาร (หากเป็น statement ของผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือรับรองการรับผิดชอบจากผู้ปกครอง) หรือ สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับตัวจริง

9.หลักฐานและเอกสารการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด (ดูรายชื่อโรงพยาบาลได้ด้านล่าง)

10.ค่าสมัคร (ค่าวีซ่า) 195 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ชำระโดยกรอกหมายเลขบัตรเครดิต เช็ค หรือดราฟท์ สั่งจ่าย Global Processing Unit) 

11. แผนการเดินทางโดยคร่าวๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้าเป็นภาษาอังกฤษ)

ขั้นตอนการสมัคร
1. ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง
Global Processing Unit
ACT & Regional Office
3 Lonsdale Street, Braddon
ACT 2612 Australia 

2. เมื่อสถานทูตได้รับเอกสารแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อให้นำหนังสือเดินทาง ไปรับวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย หรืออาจจะได้รับการเรียกตัวให้ไปสัมภาษณ์ หากไม่ได้รับการอนุมัติ จะได้รับจดหมายแจ้งว่าเพราะอะไรจึงไม่ได้รับการอนุมัติีวีซ่า สำหรับเงินธรรมเนียมการขอวีซ่าไม่ได้คืนหากว่าวีซ่าไม่ได้ัรับการอนุมัติ

3. เมื่อได้วีซ่าแล้ว ผู้ได้วีซ่าสามารถเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเมื่อใดก้ได้ ภายในสามเดือนที่ได้ีวีซ่า และสามารถเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียภายใต้วีซ่านี้ได้ตลอดเวลาตราบที่วีซ่ายังมีอายุอยู่

4. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเดินทางไปยังออสเตรเลียและหาที่พักและงานเอง โดยท่องเที่ยวสลับกับทำงาน หากผู้ได้วีซ่าใช้บริการของบริษัทจัดหางาน หางานให้ทำ เช่น พี่เลี้ยงเด็ก คนทำความสะอาดบ้าน ผู้ได้วซ่าสามารถทำงานกับนายจ้างคนเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน หลังจากนั้นจะต้องเปลี่ยนงานหรือเดินทางท่องเที่ยว ผู้ได้วีซ่าไม่สามารถทีจะทำงานในตำแหน่งเดิม กับนายจ้างคนเดิม สถานที่ทำงานเดิมได้ เมื่อได้ทำมาต่อเนื่องแล้วหกเดือนถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนบริษัทจัดหางานใหม่ก็ตาม

5.หากผู้ได้วีซ่าจะเรียนสามารถเรียนได้ไม่เกิน 4 เดือน หากต้องการเรียนนานกว่าเวลาดังกล่าวจะต้องกลับประเทศไทยและขอวีซ่านักเรียนเข้ามาเรียนโดยตรง

สามารถอ่านข้อมูลวีซ่า ทำงานและเรียนของออสเตรเลีย อย่างละเอียดได้ที่ http://thailand.embassy.gov.au/bkok/DIAC_Working_Holiday_Visa.html
  

 

 
โครงการออแพร์ประเทศต่างๆ

โครงการออแพร์ประเทศต่างๆ
Au Pair in Holland (The Netherlands) article
Au Pair in Norway article
Au Pair in Sweden
Au Pair in Germany article
Au Pair in Belgium
Au Pair in Denmark article
Au Pair in France article
Au Pair in Finland article
Au Pair in Norway
Au Pair in Denmark articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com