ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


ประกาศผลรางวัลชนะการประกวดบทความ "คุณค่าของการเป็นออแพร์" article

 

 

                                                                   คุณค่าของการเป็นออแพร์
 
                คุณค่าของการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตัวผู้กระทำและผู้อื่น รวมถึงขณะที่ทำ ผู้กระทำได้มีการเรียนรู้และตั้งใจจริงด้วย ในการเป็นออแพร์นั้นหลายคนคิดว่าเป็นเพียงคนดูแลเด็กที่ได้รับการฝึกฝน คุณค่าที่ได้ก็คือค่าตอบแทน ได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม ได้ท่องเที่ยว แต่ความจริงแล้วออแพร์เป็นมากกว่านั้น และการทำหน้าที่ออแพร์ก็ให้คุณค่ามหาศาล ทั้งกับตัวออแพร์เอง ครอบครัวที่ออแพร์ทำงานให้ รวมถึงสังคมที่ออแพร์อาศัยอยู่
 
                เพียงตัดสินใจเป็นออแพร์และสมัครเข้าโครงการ คุณค่า คุณประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับคนคนนั้น ผู้ที่เตรียมเป็นออแพร์จะเรียนรู้การสำรวจข้อบกพร่อง ข้อได้เปรียบของตัวเอง รู้จักเชิดชูในจุดดี แก้ไขในจุดด้อย ได้พัฒนาบุคลิกภาค ได้รับการฝึกฝนในเรื่องการดูแลเด็ก ซึ่งมีรายละเอียดมากมายตามช่วงวัย ฝึกทักษะการขับรถ การทำอาหาร พัฒนาความสามารถในการว่ายน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปรับปรุงและฝึกฝนภาษาที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารในประเทศที่จะไปรับหน้าที่เป็นออแพร์ ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ นี้ทำให้ผู้ที่สมัครเป็นออแพร์มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น ขีดความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ก็สูงขึ้น นอกจากนี้คุณประโยชน์ทางอ้อมก็คือได้รู้จักการบริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญในการทำสิ่งต่างๆ การกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความคล่องแคล่วในการติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ มีความละเอียดรอบคอบจากการได้จัดเตรียมเอกสารมากมายทั้งเพื่อสมัครโครงการและเพื่อขอวีซ่า ขณะรอติดต่อจากครอบครัวที่ว่าจ้างหรือระหว่างการพูดคุยตกลงกัน คนที่เตรียมจะเป็นออแพร์ก็ยังได้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต รวมถึงทักษะการพูดและการโต้ตอบเป็นภาษาต่างประเทศ
 
                หลังจากผ่านขั้นตอนมากมายจนมีความพร้อมในระดับหนึ่ง ออแพร์ได้บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่ในประเทศที่แตกต่างจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองอย่างสิ้นเชิง (มีหลายคนที่การเดินทางมาเป็นออแพร์นี้เป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรก ดังนั้นก็อาจกล่าวได้ว่า คนเหล่านั้นได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ในการเดินทาง รู้จักสังเกตและไต่ถาม ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และความมั่นใจ) ออแพร์ในสิ่งแวดล้อมใหม่ ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัว ปรับแนวคิด ปรับทัศนคติ มีความอดทนต่อความเหงา ความไม่สะดวกสบายหลายอย่างที่เคยชิน นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสเรียนภาษา เรียนคอร์สต่างๆ ที่สนใจ ได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมาย ซึ่งช่วยในการเรียนรู้ เข้าใจความแตกต่างระหว่างอายุ เชื้อชาติ ศาสนา...ขณะทำหน้าที่ออแพร์ในบ้านของครอบครัวผู้ว่าจ้าง แน่นอนว่าออแพร์ได้ฝึกฝนทักษะการดูแลเด็ก ซึ่งกล่อมเกลาให้ออแพร์เป็นคนอดทน ใจเย็น ยืดหยุ่น รู้จักการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า การอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่ ทำให้ออแพร์ได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ ธรรมเนียมปฏิบัติ ได้เห็นหน้าที่ที่สามีภรรยามีต่อกัน หน้าที่ที่พ่อแม่มีต่อลูก และลูกมีต่อพ่อแม่ หรือระหว่างพี่น้องด้วยกันเอง เป็นต้นทุนสำหรับอนาคตหากออแพร์มีครอบครัวก็สามารถนำสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสมาปรับใช้ได้ นอกจากนั้นการอยู่ร่วมกับคนอื่นยังสอนให้ออแพร์รู้จักการเสียสละ การยอมรับ การปฏิเสธ สามารถแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและอธิบายความต้องการได้ และหากผู้ที่ทำหน้าที่เป็นออแพร์นั้นมีความสมบูรณ์พร้อม ย่อมสร้างคุณค่า คุณประโยชน์ให้กับครอบครัวที่ทำงานให้รวมถึงชุมชนที่อาศัยอยู่ ด้วยการเป็นตัวอย่างของคนไทยที่ดี มีสัมมาคารวะ แสดงออกถึงกิริยามารยาทที่ดี เผยแพร่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและอาหารไทยในหลายโอกาส สร้างความประทับใจในสายตาของชาวต่างชาติให้มีทัศนคติ เจตคติที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทย
 
                หลังจากเสร็จสิ้นในการทำหน้าที่ออแพร์ อดีตออแพร์จะมีประสบการณ์มากมายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในฐานะคนทำงาน ฐานะสมาชิกในครอบครัว หรือฐานะนักเรียนนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ผู้ที่ผ่านการเป็นออแพร์มาแล้วจะมีความมั่นใจในตัวเอง มีสายตาที่กว้างไกล มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบ ภาษาและทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาหากรู้จักการปรับใช้ก็สามารถทำให้มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าหลายคนในสถานะเดียวกัน ผลพลอยได้ที่สำคัญยังมีการที่ได้รู้จักได้สร้างมิตรภาพและความประทับใจไว้กับคนกลุ่มหนึ่งในต่างประเทศ ผู้คนเหล่านั้นอาจสนใจมาเที่ยวในประเทศไทย อุดหนุนสินค้าไทยและอาหารไทย และบอกเล่าแนะนำต่อกันไป เป็นการโฆษณาประเทศไปอีกทางหนึ่ง
 
                การเป็นออแพร์ถือเป็นใบเบิกทางให้คนคนหนึ่งได้ก้าวผ่านไปสู่อีกโลกหนึ่ง หากแต่คุณค่าของการเป็นออแพร์จะมีมากหรือน้อยอยู่ที่ตัวออแพร์เอง คุณประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับก็ล้วนมากจากการฝึกฝน เรียนรู้ ทำความเข้าใจและประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวเอง รู้จักพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส รู้จักใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้ประโยชน์ที่ได้รับให้ส่งผลดีกับตัวเองและสังคมประเทศชาติมากที่สุด เมื่อได้รับคุณค่าในสิ่งที่ทำแล้วก็อย่าลืมที่จะส่งต่อคุณค่านั้นให้กับผู้อื่นต่อ สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่ได้พบ ได้ร่วมงานด้วย ทำตนในฐานะว่าที่ออแพร์ ออแพร์ หรืออดีตออแพร์ให้ดี มีค่าสมกับคุณค่าและโอกาสที่ได้รับ
 
 

เขียนโดย...น.ส. วรัญชรี เหมือนโต 

 

และยังมีอีกสองบทความ ที่ถึงแม้ไม่ได้รางวัลชนะเลิศ แต่ธัญญ่าเล็งเห็นในคุณค่าจึงอยากให้ทุกคนได้อ่าน เพื่อเป็นเจตคติที่ดีต่อโครงการออแพร์ต่อไป สามาราถอ่านบทความท้้งสองและแสดงความคิดเห็นต่อบทความที่อ่านได้ ผ่านทางลิงค์นี้ คลิก
กิจกรรมกับไทยออแพร์คลับ

ขอเชิญลงทะเบียนออแพร์ไทยในต่างแดน article
ติดต่อออแพร์ไทยในอเมริกาทั้ง 50 รัฐ article
สังสรรค์ไทยออแพร์คลับครั้งที่ 6 article
ประมวลภาพงาน สังสรรค์ไทยออแพร์คลับ ครั้งที่ 5 article
ประมวลภาพ สังสรรค์งานไทยออแพร์คลับ ครั้งที่ 4 article
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับตำแหน่ง ออแพร์ไทย แห่งปี 2008 article
ขอเชิญรวมงานสังสรรค์ไทยออแพร์คลับครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2010 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com