ReadyPlanet.com
dot
dot
รับข้อมูลข่าวสาร ThaiAuPairClub

dot
dot
ประมวลภาพสังสรรค์งานไทยออแพร์คลับจ้า
dot
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 6
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 5
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 4
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 3
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 2
bulletประมวลภาพสังสรรค์ครั้งที่ 1
dot
+++ เอเจนซี่ที่แนะนำ +++
dot


ลิฟอินแคร์กิฟเวอร์ แนนนี่แคนาดา ทำงานเรียนต่อเมืองนอก ไปต่างประเทศ


Au Pair in Holland (The Netherlands) article

ออแพร์ฮอลแลนด์(The Netherlands)

 

คุณสมบัติ

โสด ไม่เคยแต่งงาน ไมมีบุตร

อายุอย่างน้อย สิบแปดปี แต่ไม่เกิน 31 ปีในวันทีเดินทางเข้าประเทศ การศึกษาจบไม่น้อยกว่ามอหก

สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อใดๆ ทุกชนิด

ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

การทำงาน

ทางาน30 ชัวโมงต่อสัปดาห์ ทางานดูแลเด็ก ทางานบ้านทีเกี่ยวกับเด็ก เช่น รีดผ้าของเด็กซักผ้า ล้างห้องน้าที่เด็กใช้ จัดเตรียมอาหารให้เด็ก ป้อนและทาความสะอาดหัองครัวทุกครั้วที่ใช้งาน จัดตู้เสื้อผ้าของเด็ก พาเด็กออกไปทากิจกรรมต่างๆ นอกบ้าน ดูแลเรื่องสุขอนามัยของเด็ก จัดทาความสะอาดบริเวณที่เด็กเล็ก เก็บของเล่นของเด็กให้เป็นระเบียน และ อาจจะต้องทาอาหารให้โฮสต์ทานบ้างหรือช่วยเขาทาอาหารเย็นเพื่อที่จะได้ทานอาหารวมกัน จะต้องดูแลและทาความสะอาดห้องนอนและห้องน้าที่คุณใช้ให้เรียบร้อยตลอดเวลา สามารถทางานได้สูงสุดสองปี

 

สิ่งที่ได้รับตอบแทน

เงินเดือนไม่ต่ากว่าเดือนละ340Euro

ห้องนอนส่วนตัว และ อาหาร

ตั๋วเครื่องบินขากลับฟรีจากโฮต์เมื่อทาครบสัญญาการจ้างงาน

วันหยุดพักร้ อนสิบวัน(สองสัปดาห์) ทียังได้รับเงินเมื่อทำครบปี

ได้วันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปาดห์

ได้รับวีซ่าทางานออแพร์

 

สำหรับการขอวีซ่า โฮสต์ของคุณจะต้องติดต่อ https://ind.nl/en/other/Pages/Au-pair.aspx  เพื่อขอวีซ่าให้กับคุณ เพื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับการติดต่อจากสถานทูตที่ประเทศไทยให้คุณเอาพาสปอรต์ไปยื่น และคุณสามารถมารับพาสปอรต์คืน 3-5 วันทำการถัดไป คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าขอธรรมเนียมการขอวีซ่าแต่อย่างใด

 

และนี้คือลิงค์สำหรับ โครงการออแพร์เนเธอแลนด์ ที่ทางรัฐบาลประเทศนี้ทำไว้ให้คะ่ https://ind.nl/en/Forms/3088.pdf

 
โครงการออแพร์ประเทศต่างๆ

โครงการออแพร์ประเทศต่างๆ
Au Pair in Australia article
Au Pair in Norway article
Au Pair in Sweden
Au Pair in Germany article
Au Pair in Belgium
Au Pair in Denmark article
Au Pair in France article
Au Pair in Finland article
Au Pair in Norway
Au Pair in Denmark articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

 

   

      

www.thaiaupairclub.com จุดประสงค์ของเวบ คือ มีไว้เพื่อเป็นจุดศูยน์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ของสมาชิก และเพื่อสร้างมิตรภาพของออแพร์ ทั้งบุคคลที่สนใจโครงการ เป็นออแพร์อยู่ หรือ สิ้นสุดการเป็นออแพร์แล้วก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดมาจากประสบการณ์ของสมาชิกแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและรับข้อมูล ทางเวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนคนไทย ให้เดินทางเข้าอเมริกาอย่างผิดกฏหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นออแพร์

www.thaiaupairclub.com is the first Thai au pair community web site in Thailand. We have friendly and warm welcome for everyone, plese feel free to join us. We would love to help each other by sharing opinions and experiences openly. More than that, we would love to make our au pair program to be great experiences for everyone. Au pair is experiences for life.

รูปภาพ และ บทความทั้งหมดบนเวบนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการพิมพ์ หรือนำไปเผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บ tanya@thaiaupairclub.com